Zalety i wady pełnej księgowości

Pełna księgowość to bardzo szczegółowa forma ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa i wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Dzięki temu otrzymuje się dokładny obraz sytuacji finansowej firmy oraz precyzyjny instrument kontroli i analizy przedsiębiorstwa.
Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w skład, których wchodzą takie elementy jak dziennik, księga główna i księga pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są następujące podmioty:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie.

Obowiązek ten powstaje w momencie osiągnięcia przez wymienione podmioty w poprzednim roku obrotowym przychodów netto w wysokości co najmniej 2 000 000 euro.

Ponadto, niezależnie od wysokości osiąganego obrotu, obowiązek ten dotyczy wielu innych podmiotów, wśród których znajdują się m.in.: spółki handlowe, spółki cywilne, oddziały przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa i ich związki.

Warto też zauważyć, że o ile pewne podmioty mają ustawowy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, to inne mimo tego, że nie muszą, to mogą wybrać taką formę rozliczenia.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Zalety

Mimo tego, że pełna księgowość jest bardzo skomplikowanym i sformalizowanym sposobem rozliczania, stosując tę metodę księgowania można odnieść sporo korzyści.

Niewątpliwe zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych to:

 • uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz każdej transakcji,
 • uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa z racji dokładnej wyceny majątku,
 • dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych tzw. cash flow, a to obrazuje dokładnie, jakimi środkami pieniężnymi realnie dysponujemy w danym momencie,
 • możliwość monitorowania zachodzących zmian na podstawie dokładnego ewidencjonowania majątku,
 • uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa.

Wady

Oczywiście pełna księgowość posiada również minusy, a najczęściej podkreślane to:

 • wzrost kosztów – z uwagi na fakt, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem trudnym i skomplikowanym, praktycznie zawsze trzeba to powierzyć księgowemu lub biurom rachunkowym, a usługa ta nie należy do najtańszych,
 • konieczność stosowania się do dyrektyw zawartych w ustawie o rachunkowości (niedostosowanie się do tych wymogów jest przestępstwem),
 • bardzo skomplikowany, trudny i czasochłonny system księgowania,

Pełna księgowość w Nowym Dworze Mazowieckim

Podmioty z Nowego Dworu Mazowieckiego zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości mogą to zlecić naszemu biuru rachunkowemu Balance Sheet w Serocku. W ten sposób uzyskają pewność rzetelnego i zgodnego z literą prawa ewidencjonowania wszystkich przychodów i rozchodów oraz dokładny obraz kondycji swojej firmy.