Z praktyki biura rachunkowego: odliczenia VAT przy zakupie paliwa

W przypadku nabywania paliw (benzyna, olej czy gaz) obowiązują szczególne zasady. Przede wszystkim, podatnik musi zakwalifikować maszynę do odpowiedniej grupy, co pozwoli mu określić, w jakiej części może odliczyć VAT. Ustawodawca rozróżnia pojazdy samochodowe, uprawniające do odliczenia całej kwoty podatku VAT od wydatków paliwowych oraz te pozwalające na odliczenie 50% podatku VAT, a także grupę pojazdów innych niż samochodowe oraz maszyny.

Rozliczenia firm – możliwości odliczenia podatku VAT za zakup paliwa

Przedsiębiorcy w swojej działalności posługiwać się mogą 3 typami pojazdów. Z tego tytułu przysługują im różne ulgi podatkowe dotyczące zakupu benzyny, oleju czy gazu.

1) Pojazdy samochodowe uprawniające do odliczenia całej kwoty podatku VAT z tytułu nabycia i importu paliwa:

  • pojazdy samochodowe, których DMC przekracza 3,5 tony,
  • pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
  • pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przystosowane do przewozu minimum 10 osób.

Należy pamiętać, że miano pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej, przysługuje im tylko jeżeli:

  • sposób ich wykorzystywania, określony przez podatnika w zasadach ich używania i dodatkowo potwierdzony prowadzoną dla tych nich ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów, które nie wiążą się z działalnością gospodarczą (tu ustawodawca wymaga ponadto złożenia informacji VAT-26 naczelnikowi urzędu skarbowego o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami) lub
  • ich konstrukcja wyklucza wykorzystanie ich do celów niewiążących się z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do tego typu celów jest nieistotne (tu wymagane jest dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowód rejestracyjny, zawierający odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań lub dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Badanie należy przeprowadzić do dnia złożenia deklaracji za okres, w którym nastąpiło nabycie).

Warto też zaznaczyć, że nie ma warunku prowadzenia ewidencji w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży czy oddania w odpłatne używanie na podstawie odpowiedniej umowy takiej jak: najem, dzierżawa czy leasing lub inna o zbliżonym charakterze – jeżeli stanowi to przedmiot działalności podatnika.

Rozliczenia firm – możliwości odliczenia podatku VAT

2) Pojazdy samochodowe uprawniające do odliczenia 50% kwoty podatku VAT z tytułu nabycia i importu paliwa

Ustawodawca zezwolił na odliczenie jedynie 50% kwoty podatku VAT od pojazdów samochodowych w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym innych aniżeli wymienione wyżej.

3) Pojazdy inne niż samochodowe oraz maszyny

Ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń w odliczaniu VAT od wydatków paliwowych dotyczących pojazdów innych niż samochodowe oraz maszyny. Do pojazdów innych niż samochodowe zaliczymy wszystkie te pojazdy, które nie są przeznaczone do poruszania się po drogach i nie definiuje ich Ustawa Prawo o ruchu drogowym (mowa zatem o pojazdach śnieżnych, szynowych, wodnych, lotniczych), ale także motorowery i ciągniki rolnicze. Przez pojęcie maszyny należy rozumieć urządzenia zasilane paliwem i niezdolne do przemieszczania się. Oczywiście wydatek paliwowy musi mieć związek z prowadzoną działalnością.

Podstawy prawne: Dz.U.2011.177.1054 oraz Dz.U.2012.1137.