Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

pomoc prawna dla pracownikówTen dział prawa obejmuje regulacje między stronami stosunku pracy, a więc między pracodawcą a pracownikiem, a także w zakresie dotyczącym organizacji pracodawców i pracowników. Pomoc prawna dotyczy więc kwestii takich jak:

  • umowy o pracę,

Balance Sheet świadczy usługi prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników, a także organizacji związkowych. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie księgowości i podatków mamy możliwość uzupełnienia usług z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy o doradztwo podatkowe.

Współpraca z nami w tym obszarze może obejmować zarówno udzielenie jednorazowej porady prawnej czy sporządzenie określonego pisma, jak również stałą obsługę prawną w sporach pracowniczych oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Do pracowników kierujemy przede wszystkim usługi doradcze z zakresu roszczeń przysługujących z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę czy nierównego traktowania w zatrudnieniu, pomoc w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawcom doradzamy w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia:

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie, wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, układy zbiorowe pracy, czy porozumienia o zakazie konkurencji,
  • uczestniczymy w negocjacjach dotyczących treści układów zbiorowych pracy,
  • doradzamy we współpracy ze związkami zawodowymi,
  • doradzamy w zakresie ochrony przed roszczeniami opartymi na nierównym traktowaniu w zatrudnieniu, w tym pomagamy w sformułowaniu dobrych praktyk,
  • wyjaśniamy wątpliwości w zakresie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  • obsługujemy procesy zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • doradzamy w przypadku komorniczych zajęć wynagrodzeń za pracę,
  • doradzamy w zakresie przejęć personelu, restrukturyzacji i integracji zespołów pracowniczych
  • sporządzamy plany emerytalne, opcyjne i inne.

Zakres i charakter naszych usług dobieramy z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu działalności pracodawcy oraz mając na uwadze przepisy szczegółowo ją normujące. Zawsze poszukujemy najbardziej optymalnych rozwiązań usprawniających politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwie.