KPiR

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez nasze biuroKsięga przychodów i rozchodów (KPiR) jest uproszczoną ewidencją operacji gospodarczych dokonywanych przez podatnika. Zestawienie w niej dokonywane polega wyznaczeniu różnicy między sumą przychodów i kosztów, od której – w przypadku, kiedy działalność gospodarcza podatnika przynosi dochód – odprowadzony zostanie podatek (18%, 19% lub 32%).

Ustawa nakłada na podatnika obowiązek założenia KPiR z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednak prowadzenie zapisów dotyczących finalizacji transakcji handlowych, zakupów materiałów czy towarów obejmujących 16 kolumn w rzeczonej księdze wymaga poświęcenia czasu oraz uwagi, nie ma obowiązku, by podatnik prowadził je samodzielnie.

Dla kogo prowadzimy księgi przychodów i rozchodów w Balance Sheet

Wielu przedsiębiorców swoje księgi przychodów i rozchodów powierza biurom rachunkowym, które dbają o to, by wpisy dokonywane były poprawnie pod względem formalnym, systematycznie oraz terminowo. Wśród naszych Klientów, którym pomagamy w złożeniu i prowadzeniu KPiR, znaleźć się mogą:

 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, w wyniku której uzyskują przychody, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1.200.000 euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy;
 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne niezatrudniające w nim pracowników;
 • pracownicy rolni wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przy łącznym przychodzie z tejże działalności nieprzekraczającym 10 000 zł w danym roku podatkowym;
 • osoby wykonujące działalność na podstawie umowy zlecenia,
 • duchowni, którzy nie rozliczają się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przekazanie obsługi ksiąg rozliczeniowych w ręce specjalistów to słuszne rozwiązanie, o czym zapewnić mogą nasi dotychczasowi zadowoleni Klienci.

KPiR jako podstawowe narzędzie księgowe

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo musi prowadzić ewidencję finansową, która w przejrzysty sposób pozwala monitorować i kontrolować przepływ funduszy w firmie. Biegłe prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów – na podstawie dostarczonych przez Klienta dowodów księgowych – obejmuje:
podpisana umowa na prowadzenie księgowości z biurem balance sheet

 • dokonywanie systematycznych zapisów,
 • ewidencję środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestry dla celów podatku od towarów i usług,
 • informacje o wysokości należnego podatku oraz kalkulacje podatkowe PIT-5,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • miesięczne i roczne rozliczanie działalności,
 • rozliczenia ZUS właściciela przedsiębiorstwa,
 • reprezentację Klienta w instytucjach podatkowych US, ZUS.

Ponadto nasze biuro księgowe skonsultuje zgodność podejmowanych przez Państwa decyzji finansowo-gospodarczych z obowiązującym prawem.

Biuro rachunkowe Balance Sheet poprowadzi Państwa KPiR w sposób rzetelny, dbając o dobro i solidny wizerunek Państwa firmy. Księgi przychodów i rozchodów nie mają przed nami żadnych tajemnic.