Kadry i płace

Sposób sprawowania pieczy nad kadrami i płacami (KiP) oraz rozliczeniami ZUS ma wpływ na codzierozliczanie płac pracowników i firmynne funkcjonowanie firmy. W praktyce oznacza to mierzenie się z rozległą dokumentacją, zapanowanie nad którą wymaga dyspozycyjności i drobiazgowości.

Powierzenie tego zadania specjalistom z biura księgowego pozwoli na zminimalizowanie wydatków wynikających z pracy własnego działu kadr i płac oraz na zoptymalizowanie przebiegu działań biznesowych.

Kadry i płace pod opieką Balance Sheet

W ramach standardowej opieki nad kadrami i płacami nasi księgowi założą i poprowadzą akta osobowe pracowników, a także poprowadzą proces ich zatrudnienia, nad którym czuwać będą w sposób regularny – na przykład sporządzając deklaracje podatkowe oraz doraźnie – w sytuacjach, kiedy potrzebne będą zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia czy świadectwa pracy.

W każdej firmie wystąpić może wewnętrzny konflikt kadrowo-płacowy, tarcia między podwładnymi, uzasadnione bądź nieuzasadnione roszczenia. Tego typu delikatnymi kwestiami winni się zajmować specjaliści z zewnątrz, nieuwikłani w firmowe sympatie i antypatie – z tym również Państwu pomożemy.

Administrowanie kadrami i płacami

Naszym zadaniem jest sukcesywne uzupełnianie teczek personalnych Państwa pracowników, jak również dbanie o nich od strony formalnej. Oznacza to, że dla firm naszych Klientów:
prowadzimy księgowość kadr naszych firm

 • sporządzamy dokumentację związaną z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • rozliczamy umowy zleceń i umowy dzieło zgodnie z przyjętymi standardami,
 • sporządzamy listy płac,
 • naliczamy wynagrodzenia, wystawiamy zaświadczenia o ich wysokości,
 • rozliczamy zwolnienia lekarskie,
 • ewidencjonujemy nieobecności w pracy, należne i wykorzystane urlopy,
 • kontrolujemy aktualność badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • zgłaszamy pracowników do ZUS,
 • prowadzimy dokumentację dla potrzeb ZUS dotyczącą Państwa pracowników lub/i zleceniobiorców,
 • kalkulujemy publiczne zobowiązania związane z wynagrodzeniami i wysokość zobowiązań wobec ZUS,
 • przygotowujemy deklaracje ZUS i PFRON,
 • sporządzamy roczne rozliczenia PIT Państwa (PIT-4R) oraz pracowników (PIT-11, PIT-40).

Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w czasie kontroli organów państwowych (PIP, ZUS i UKS).

Dodatkowo na życzenie Klienta przygotowujemy stosowne raporty – zgodne z jego wytycznymi i aktualnymi kwestiami kadrowo-płacowymi.

Pracownikami Państwa firmy oraz ich wynagrodzeniami zajmujemy się kompleksowo i starannie. I dla nas, i dla Państwa najważniejsi są przecież ludzie.