Usługi rachunkowe na początek roku: zachęcamy do przekazywania 1%

Na przekazanie 1% z roku na rok decyduje się coraz więcej podatników. W 2004 r., czyli w pierwszym roku funkcjonowania tego uprawnienia, było to „tylko” niewiele ponad 80 tys. osób. W 2007 r. liczba ta przekroczyła 5 mln, zaś w 2015 r. osób, które przekazało swój 1%, było 12,5 mln. Z powyższego wynika, że ponad 1/3 mieszkańców Polski przekazuje organizacjom swój 1% podatku. To, że liczba ta stale rośnie nie dziwi. Przekazanie 1% nie jest bowiem skomplikowane, a z drugiej strony daje możliwość samodzielnego zdecydowania jak ma zostać rozdysponowana część płaconego przez nas podatku dochodowego, która i tak docelowo zasiliłaby budżet państwa.

Komu można przekazać 1%?

Uprawnienie do otrzymania 1% posiadają jedynie te organizacje, którym przysługuje status organizacji pożytku publicznego (OPP). Aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/biuletyn-informacji-publicznej.

Przy dokonaniu wyboru organizacji warto posiłkować się sprawozdaniami merytorycznymi sporządzanymi corocznie przez OPP. Zawierają one między innymi informacje o wysokości przychodów uzyskanych uprzednio z 1% i sposobie ich rozdysponowania (część III sprawozdania). Dane te pozwalają zweryfikować, czy organizacja faktycznie przekazuje uzyskane od podatników pieniądze na realizację swoich celów statutowych.

Komu można przekazać 1%

Biuro rachunkowe uzupełni PIT-y w poprawny sposób

Kiedy dokonamy już wyboru organizacji, którą chcemy wspomóc, przystępujemy do wypełnienia odpowiednich rubryk we właściwym dla nas formularzu skarbowym – możemy to zrobić sami lub zwrócić się o pomoc do specjalistów świadczących usługi księgowe. Rubryki te znajdują się w końcowej części każdego z formularzy i są zatytułowane: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz Informacje uzupełniające. Są one identyczne dla każdego formularza, mimo różnic w oznaczeniach numerowych. W najbardziej popularnym formularzu PIT-37 są to rubryki z numerami 137-141 w częściach J i K. Dla pozostałych formularzy są to natomiast:

  • dla PIT-28 rubryki nr 134-138 w częściach M i N,
  • dla PIT -36 rubryki nr 323-327 w częściach R i S,
  • dla PIT-36L rubryki nr 94-98 w częściach O i P,
  • dla PIT-38 rubryki nr 57-61 w częściach H i I,
  • dla PIT-39 rubryki nr 51-55 w częściach H i I.

Do poprawnego złożenia wniosku o przekazanie naszego 1% wystarczy wypełnienie dwóch pierwszych rubryk. W jednej wskazujemy nr wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaś w drugiej kwotę przekazywanego podatku. Pamiętać należy, że kwota ta nie może przekroczyć 1% podatku należnego oraz że musi ona być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Dla przykładu, we wspomnianym formularzu PIT-37 uzupełnimy rubryki nr 137 i 138.

Wypełnienie pozostałych rubryk jest dobrowolne. Rubrykę nr 139 uzupełniamy, jeżeli chcielibyśmy, aby przekazana przez nas kwota została przeznaczona na określony cel np. na budowę schroniska lub na leczenie jednego z podopiecznych organizacji. Zaznaczając pole wyboru w rubryce 140, możemy wyrazić zgodę na przekazanie organizacji naszych danych: imienia, nazwiska, adresu oraz informacji o wysokości przekazanej kwoty (jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, organizacji zostaną przekazane wówczas także jego dane). Z kolei w rubryce nr 141 możemy podać inne dane ułatwiające kontakt z nami – nr telefonu lub adres e-mail. Jeśli nie chcemy organizacji przekazywać jakichkolwiek danych osobowych lub kontaktowych, ani wskazywać szczegółowego celu, rubryki te pozostawiamy puste. Wówczas organizacja będzie mogła sama zdecydować na jaki cel statutowy przeznaczy otrzymane od nas pieniądze, zaś my pozostaniemy darczyńcami anonimowymi.

Pamiętać należy, że w formularzu wskazujemy tylko jedną organizację. Kilka organizacji możemy wesprzeć jedynie wówczas, kiedy rozliczamy przychody uzyskane z różnych źródeł za pomocą kilku formularzy (np. rozliczamy dochody z umowy o pracę na PIT-36 i jednocześnie uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych na PIT-38). Wówczas w każdym z formularzy możemy wskazać inną OPP.

Należy pamiętać, że warunkami przekazania 1% na rachunek bankowy organizacji jest prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego – w tym pomoże księgowa, terminowe jego złożenie oraz zapłata przez nas podatku należnego w pełnej wysokości – tego już musimy dopilnować sami.