Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne należą do rozliczeń międzyokresowych, którym chcemy poświęcić osobny wpis na naszym blogu. W tym miejscu zajmiemy się więc rozliczaniami czynnymi, a w kolejnym – biernymi.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

Polskie prawo bilansowe nie wyszczególnia czasowego limitu, który określałby, kiedy można rozliczać koszty międzyokresowe. Za właściwe przyjmuje się, żeby sposób rozliczania, a co za tym idzie – także czas, odpowiadały charakterowi kosztów i respektowały zasadę ostrożności. O rozliczeniach międzyokresowych czynnych mówimy wówczas, kiedy mamy do czynienia z kosztami, które w sprawozdawczości odnoszą się do przyszłych okresów. W ustawie o rachunkowości nie znajdziemy ich dokładnej definicji, dlatego przyjmujemy definicję ogólną, określającą, czym są aktywa – a więc kontrolowane zasoby majątkowe, których wartość może być wiarygodnie określana i które powstają jako wynik przeszłych zdarzeń. W przyszłości zasoby te staną się przyczyną korzyści ekonomicznych.

Co zalicza się do rozliczeń międzyokresowych czynnych

Z praktycznego punktu widzenia, problematyczne może być określenie tego, czym są przyszłe korzyści ekonomiczne. By to zrobić, należy zastosować zasadę ostrożności przy wycenie, co pozwoli na odniesienie poniesionych wydatków do ciężaru kosztów w czasie, kiedy one powstały.

Wśród kosztów tego typu można wyróżnić:

 • wynagrodzenia oraz świadczenia socjalne,
 • powołanie i tworzenie danego podmiotu,
 • czynsz opłacony za rok z góry,
 • prace badawcze,
 • analizy rynkowe,
 • marketing oraz działalność promocyjną.

Co zalicza się do rozliczeń międzyokresowych czynnych

Dodajmy, że poprzez odniesienie do definicji aktywów, możemy wyróżnić także koszty takie jak:

 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • udział w targach,
 • przygotowanie nowej produkcji,
 • opłata z góry za prenumeratę,
 • potrącane z góry koszty finansowe przewidywane dla przyszłych okresów.

Widać więc, że rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują przede wszystkim proste koszty finansowe oraz koszty działalności operacyjnej.

Jak to wygląda w rachunkach

Rozliczenia międzyokresowe czynne, jak wszystkie rozliczenia międzyokresowe, podlegają zasadzie współmierności przychodów i rozchodów. Powinny one podlegać systematycznej – a więc przeprowadzanej nie rzadziej niż raz w roku – weryfikacji pod względem wyceny wartości.

Odnotowanie utraty wartości należy potraktować jako odpis w koszty danego okresu. Istotne jest to, by odpisy następowały adekwatnie do upływającego czasu i były uzasadnione typem rozliczanych kosztów – zaliczają się one wówczas do kosztów finansowych lub operacyjnych.

Ze względu na to, że rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów z przyszłych okresów, nie są w całości ujmowane w bieżącym okresie. W zakładowym planie kont ujmuje się je na koncie 64-0 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne po stornie Winien (WN). Rozliczenia te – przeciwnie do rozliczeń międzyokresowych biernych – widoczne są w bilansie, ponieważ ujmuje się je po stornie aktywów, co zresztą jest zgodne z przywoływanym na początku sposobem ich definiowania. Profesjonalnie rozliczenia międzyokresowe prowadzą biura rachunkowe, takie jak Balance Sheet.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką Rozliczenia międzyokresowe bierne