Rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS – kompendium.

Na każdym przedsiębiorcy ciążą, oprócz dużej odpowiedzialności, także obowiązki związane z terminowym odprowadzeniem należnych podatków i składek ZUS, czy też ze składaniem prawem wymaganych deklaracji i zeznań podatkowych. W gąszczu przepisów prawnych łatwo się zgubić, a jeszcze trudniej o wszystkim pamiętać. Dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie wprawili się w pilnowaniu terminów oraz tych, którzy pomimo tego, że prowadzą działalność gospodarczą już jakiś czas, wciąż mają z tym problem, przygotowaliśmy małe kompendium zawierające podstawy rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz związane z nimi ważne terminy.

Formalności i terminy związane z rozliczeniami podatku dochodowego

Tak jak pisaliśmy w poprzednim artykule pt. Księgowość pełna i uproszczona. Którą wybrać i dlaczego? osoby prowadzące księgowość uproszczoną, po spełnieniu oczywiście określonych warunków, mogą skorzystać z jednej z trzech form jej prowadzenia: za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Sposób prowadzonej księgowości jest zdeterminowany formą wybranego opodatkowania, którą można zmienić, składając do dnia 20 stycznia określonego roku podatkowego pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym o zmianie formy opodatkowania.

1/ Rozliczenia firmy według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym

Podatnicy prowadzący KPiR mogą rozliczać się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej czyli – przy uwzględnieniu 18% lub 32% stawki uzależnionej od wysokości osiągniętego dochodu albo liniowo – czyli wedle stałej i niezmiennej stawki 19%. Jak zatem można się domyśleć, podatek liniowy jest najbardziej korzystny dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują całkiem spore dochody. Należy jednak pamiętać, że jego wybór pociąga za sobą utratę uprawnień do wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym  dzieckiem, a także wszystkich ulg podatkowych z wyjątkiem ulgi dla osiągających dochody za granicą. Przedsiębiorca rozliczający się liniowo traci także prawo do odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Zarówno przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej jak i ten, który wybrał formę podatku liniowego, są zobowiązani do samodzielnego obliczania oraz wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, które odpowiadają różnicy pomiędzy uzyskanymi przychodami, a kosztami ich uzyskania. Istnieje także możliwość wpłacania zaliczek uproszczonych, tj. w stałej kwocie stanowiącej 1/12 podatku należnego wynikającego z uprzedniego zeznania rocznego. Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy należy zrealizować do każdego 20-tego dnia miesiąca, kolejnego po tym miesiącu, za który wpłacana jest zaliczka.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca korzysta z przysługującego mu uprawnienia do rozliczania się z podatku dochodowego kwartalnie, wówczas wpłaca zaliczki co kwartał – do 20-tego dnia kolejnego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału (czyli czyli do 20-tego kwietnia za I kwartał, do 20-tego lipca za II kwartał itd.). O tym komu przysługuje uprawnienie do kwartalnych rozliczeń PIT oraz obliczania zaliczek w sposób uproszczony, pisaliśmy już wcześniej w artykule pt. Rozliczenia miesięczne i kwartalne w firmie- czyli o różnych formach rozliczania podatków i ich łączeniu. Dodać trzeba, że w przypadku gdy termin zapłaty zaliczki wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, następuje jego przesunięcie na pierwszy następujący dzień roboczy.

Rozliczając się na zasadach ogólnych przedsiębiorca do końca kwietnia każdego roku podatkowego zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie roczne na formularzu PIT-36, natomiast w przypadku rozliczeń podatkiem liniowym jest to formularz PIT-36L.

Rozliczenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym

2/ Rozliczenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Ryczałtowy podatek dochodowy może być opłacany albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej. Istotne jest, że dochodu opodatkowanego ryczałtowo nie można łączyć z dochodami uzyskiwanymi z innych źródeł.

Jeśli chodzi o rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjonowanego to jego cechą charakterystyczną jest brak możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Pomimo jednak tego, że opodatkowaniu określoną stawką procentową podlegają jedynie przychody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, istnieje wymóg przechowywania dowodów zakupu.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane, a ich wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. I tak np. w przypadku wolnych zawodów wynosi 20%, usługi związane z zakwaterowaniem, czy tez polegające na sprzedaży aut opodatkowane są stawką wynoszącą 17%, usługi komisowe oraz przedszkolne stawką 8,5%, działalność w zakresie robót budowlanych 5,5%, a działalność handlowa i gastronomiczna stawką 3%. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej można łączyć różne stawki ryczałtu.

Comiesięczny podatek obliczany jest samodzielnie i odprowadzany do urzędu skarbowego do dnia 20-tego kolejnego miesiąca, a za grudzień do końca stycznia kolejnego roku. Możliwe jest także dokonywanie rozliczeń kwartalnych, ale jedynie dla tych przedsiębiorców, których przychody w uprzednim roku podatkowym nie były wyższe niż równowartość w PLN 25.000 euro. Wówczas podatek opłacany jest do 20-tego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a za ostatni kwartał do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Roczne rozliczenie podatkowe dokonywane jest na formularzu PIT-28, który należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Natomiast rozliczenia ryczałtowe za pomocą karty podatkowej to niewątpliwie najprostsza forma opodatkowania. Odprowadzana co miesiąc kwota podatku jest stała i niezmienna, a więc niezależna od osiąganego dochodu. Jest ona uzależniona od rodzaju działalności, liczby mieszkańców gminy, w obrębie której jest ona prowadzona i liczby zatrudnianych pracowników. W formie karty podatkowej mogą rozliczać się przedsiębiorcy świadczący, miedzy innymi usługi: handlu żywnością i napojami, kwiatami, usługi gastronomiczne, sprzedaży posiłków domowych, a także usługi weterynaryjne.

W przypadku rozliczeń kartą podatkową, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg, a także składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Należny comiesięczny podatek, w wysokości ustalonej na mocy tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, należy wpłacać do 7-ego dnia kolejnego miesiąca, a za grudzień do jego 28-ego dnia. Do 1 lutego kolejnego roku podatkowego, podatnicy musza także złożyć formularz PIT-16A, który zawiera informację o wysokości zapłaconej i odliczonej składce zdrowotnej.

Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT)

Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, ciąży na nim obowiązek rozliczenia się także z tego podatku. Co do zasady rozliczenie VAT następuje za okresy miesięczne – wówczas do 25-tego dnia kolejnego miesiąca podatnik musi złożyć deklarację VAT-7 i odprowadzić należny podatek z niej wynikający. Istnieje także możliwość kwartalnego rozliczania VAT. O tym komu ona przysługuje i jakie zasady się do niej odnoszą pisaliśmy w artykule pt. Rozliczenia miesięczne i kwartalne w firmie- czyli o różnych formach rozliczania podatków i ich łączeniu/Formy rozliczania i zapłaty VAT, do którego lektury zachęcamy.

Rozliczenia z ZUS – terminy

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników są obowiązani do każdego 10-tego dnia kolejnego miesiąca odprowadzić na wskazane konta ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast przedsiębiorca będący pracodawcą musi dopełnić ten obowiązek do 15-tego dnia kolejnego miesiąca. Te same terminy obowiązują zarówno przedsiębiorców opłacających składki preferencyjne, jak i składki obliczane na zasadach ogólnych.

Niedopełnienie formalności względem Urzędu Skarbowego i ZUS może skutkować negatywnymi konsekwencjami

Dlatego też warto zastanowić się nad wyborem biura księgowego, które będzie przypominało o obowiązujących terminach oraz obliczało i informowało o należnościach koniecznych do uiszczenia. Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne z tego względu, że pozwala przedsiębiorcy skupić się na faktycznym prowadzeniu działalności, odciążając go od obowiązków formalnych. W tym zakresie serdecznie polecamy Państwu nasze usługi księgowe, które świadczymy w szczególności dla przedsiębiorców z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego, Serocka i Legionowa. Zapraszamy do kontaktu.