Prezentacja i ujawnienie informacji o środkach trwałych – bibliografia

Informacji o środkach trwałych - bibliografia

Bibliografia:

 • A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C. H. Beck, Warszawa 2013r.
 • I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydanie II, Difin, Warszawa 2009.
 • J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • L. Poniatowska, Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze. [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61. Zeszyty Naukowe nr 765, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • M. Kamieniecka , Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • M. Skudlik, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Helion, Gliwice 2014.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 3, Aktywa trwałe. Utrata wartości. Leasing, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 4, Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Skarbem Państwa, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Praca pod redakcją H. Zgółkowej, Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, Tom 44 uczniacki – wantowy, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2003.
 • Praca pod redakcją naukową K. Winiarskiej, MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, Difin, Warszawa 2007.
 • Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej i W. Więcława, Sprawozdanie finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Difin SA, Warszawa 2012.
 • Praca zbiorowa pod redakcją H. Buk, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
  Praca zbiorowa pod redakcją J. Godlewskiej, Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2011.
 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową G. K. Świderskiej, Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wydanie II rozszerzone, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • R. Seredyński, M. Krupa, A. Stawowy, S. Jałowiecka-Madeja, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Poltext, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm.
 • Rozporządzenie nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 • Skrypt opracowany przez M. Karwowskiego i M. Pielaszka, Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne – zadania. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF5). Leasing. Mac Consulting Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część B, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591), zwana dalej UoR, art. 45 ust 1a.