Podsumowanie – cz. 9 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

W poprzednich częściach zajmowaliśmy się:

 • kwestiami teoretycznymi (cz. 1),
 • warunkami uznawania środków trwałych jako składników aktywów (cz. 2),
 • wyceną środków trwałych na moment początkowego ujęcia (cz. 3),
 • wyceną środków trwałych po początkowym ujęciu (cz. 4),
 • amortyzacją i aktualizacją wyceny środków trwałych (cz. 5),
 • zaprzestaniem ujmowania środków trwałych (cz. 6),
 • prezentacją i ujawnianiem informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według  MSR/MSSF1 (cz. 7),
 • środkami trwałymi w ustawie o rachunkowości (cz. 8).

Czas na podsumowanie.

Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i zacieśniania się współpracy w ramach Unii Europejskiej i OECD stworzyły podwaliny do swobodnego przepływu kapitału oraz inwestycji bezpośrednich. Szeroko pojęci interesariusze wyszli z inicjatywą ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako narzędzia, które ograniczy ryzyko podjęcia nietrafionej inwestycji, zatem i polskie prawo bilansowe po kilku-kilkunastu latach w systemie wolnorynkowym zaczęło być dostosowywane do MSR, natomiast po wejściu do Unii Europejskiej proces ten uległ znacznej intensyfikacji. Od 2005 roku największe podmioty gospodarcze były zobligowane do stosowania MSR. Wpisując się w europejskie trendy, należy się spodziewać, że grupa ta będzie systematycznie powiększana, co widać np. w zmianach w obszarach krajowego prawa bilansowego, które coraz częściej odnosi się do Międzynarodowych Standardów. Należy jednak zaznaczyć, że o ile procesy standaryzacji i harmonizacji oddziałują na rachunkowość finansową, o tyle wpływ na rachunkowość zarządczą, czy podatkową jest ograniczony i nie należałoby oczekiwać narzucania standardów w tych dziedzinach.

Niniejsze opracowanie to omówienie tematyki traktowanej przez MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. Celem jest zaprezentowanie zasad początkowego i późniejszego ich ujęcia. Przedstawione omówienie zagadnień poprzez wykorzystane przykłady, winno dawać czytelnikowi jasny opis obszarów otaczających materię środków trwałych i właściwego stosowania w polskich realiach gospodarczych. Opracowanie koncentruje się stricte na MSR 16, ale odwołuje się również do aktów powiązanych. Przedstawione aspekty mają szczególne znaczenie z powodu odmiennego podejścia do rozwiązań przedstawianych w Ustawie o rachunkowości, co zostało porównane w ostatnim rozdziale.

środki trwałe - podsumowanie

Biorąc pod uwagę wysoką jakość MSR i akceptację zasadności ich stosowania, znajomość standardów nie tyle nawet w pryzmacie konkretnej gałęzi produkcji, handlu, czy usług a przemysłu wydaje się konieczną częścią wiedzy osób pracujących w rachunkowości, controllingu, lub finansach.

Bibliografia

 • A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C. H. Beck, Warszawa 2013r.
 • I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydanie II, Difin, Warszawa 2009.
 • J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • L. Poniatowska, Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze. [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61. Zeszyty Naukowe nr 765, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • M. Kamieniecka, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • M. Skudlik, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Helion, Gliwice 2014.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 3, Aktywa trwałe. Utrata wartości. Leasing, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 4, Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Skarbem Państwa, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Praca pod redakcją H. Zgółkowej, Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, Tom 44 uczniacki – wantowy, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2003.
 • Praca pod redakcją naukową K. Winiarskiej, MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, Difin, Warszawa 2007.
 • Praca zbiorowa pod redakcją G. K. Świderskiej i W. Więcława, Sprawozdanie finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Difin SA, Warszawa 2012.
 • Praca zbiorowa pod redakcją H. Buk, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Praca zbiorowa pod redakcją J. Godlewskiej, Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, SKwP, Warszawa 2011.
 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową G. K. Świderskiej, Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wydanie II rozszerzone, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • R. Seredyński, M. Krupa, A. Stawowy, S. Jałowiecka-Madeja, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Poltext, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm.
 • Rozporządzenie nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
  z 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 • Skrypt opracowany przez M. Karwowskiego i M. Pielaszka, Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne – zadania. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF5). Leasing. Mac Consulting Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część B, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591), zwana dalej UoR, art. 45 ust 1a.

Cały cykl dostępny jest formacie pdf. Życzę owocnych lektur – A.R.