Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – Wstęp – cz. 1

Od początku 2005 r. Unia Europejska uznała Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jako podstawę do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, notowanych na regulowanych rynkach kapitałowych. Kraje unijne uzyskały prawo do poszerzenia lub dozwolenia przyjęcia MSSF za podstawę sporządzania tychże sprawozdań przez banki i instytucje finansowe. W Polsce dotyczy to: banków, spółek notowanych na dowolnym regulowanym rynku kapitałowym EOG i od stycznia 2007r. emitentów wyłącznie dłużnych papierów wartościowych. Natomiast prawo do przyjęcia MSSF za bazę mają spółki:

  • pretendujące do publicznego dopuszczenia do ich obrotu1,
  • z grupy kapitałowej, gdzie jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)2,
  • dominujące niższego szczebla, które wchodzą w skład grupy kapitałowej, gdzie jednostka wyższego szczebla sporządza sprawozdanie finansowe skonsolidowane zgodnie z MSR3.

Standardem przewodnim, wyznaczającym kierunek niniejszego opracowania jest MSR 164Rzeczowe aktywa trwałe”, który dotyczy zasad pomiaru i prezentacji środków trwałych i środków trwałych w budowie. Ponadto, opracowanie uwzględnia takie standardy jak: MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego. MSR 17 Leasing. MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego. MSR 36 Utrata wartości aktywów. MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne. Opracowanie zawiera obok prezentacji problemu również przykłady zdarzeń gospodarczych, a w przedostatnim rozdziale pracy, zostały zaprezentowane wycinki sprawozdania finansowego, stworzonego tylko i wyłącznie na podstawie tychże przykładów.

Rzeczowe aktywa trwałe

W ostatnim rozdziale została pokrótce przedstawiona wycena i prezentacja środków trwałych opierająca się na polskim prawie bilansowym, dzięki której istnieje możliwość porównania najważniejszych kwestii związanych z środkami trwałymi w ujęciu MSR i UoR.

___________________

1Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591), zwana dalej UoR, art. 45 ust 1a.
2UoR, art. 45 ust 1b.
3UOR, art. 55 ust. 7.
4Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.

 

W części 1 przybliżone zostały formalne kwestie związane z omawianym tematem. W tym miejscu przechodzimy do omówienia warunków uznawania środków trwałych jako składników aktywów.