Outsourcing księgowy dla Legionowa, czyli o korzyściach z przekazania obsługi księgowej zewnętrznemu biuru księgowemu

W roku 1923, czyli dwadzieścia lat po założeniu jednego z największych obecnie koncernów samochodowych na świecie, Henry Ford powiedział: Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. Słowa te były wyrazem założeń pewnej koncepcji biznesowej, a wkrótce okazało się, że stały się swoistym preludium do rozwoju strategii zarządzania przedsiębiorstwem zwanej outsourcingiem.

Biuro rachunkowe Balance Sheet jako outsourcingowy partner w biznesie prowadzonym w okolicach Legionowa

Termin ‘outsourcing’ funkcjonuje w obrocie handlowym jako skrót angielskiego zwrotu outside-resource-using. Nie jest on pojęciem prawniczym, nie został też zdefiniowany w żadnym akcie prawnym. Wykształcił się na gruncie użytkowym pod koniec lat 70. XX w.

Pierwotnie rozumiany był jako strategia zaopatrzenia polegająca na rezygnacji z wytwarzania przez przedsiębiorstwo części prefabrykatów na rzecz pozyskiwania ich od producentów zewnętrznych. Jako strategia zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na powierzeniu innym podmiotom operacji wspierających jego główną działalność, zaczął być rozumiany dopiero pod koniec XX w.

W wydanej w 2001 r. publikacji Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, profesor nauk ekonomicznych Michał Trocki zdefiniował go jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. W tym kontekście jest outsourcing terminem funkcjonalnym z księgowy robiący outsourchingpogranicza zarządzania i ekonomii.

Do najczęściej outsourcowanych należą w praktyce procesy biznesowe niezwiązane bezpośrednio z główną działalnością przedsiębiorstwa, takie jak: usługi informatyczne, prawnicze, księgowe, konsultingowe, przetwarzanie danych czy telemarketing. W związku z tym, że zadania te mają charakter usługowy, a kodeks cywilny wytycznych dotyczących umów outsourcingowych nie zawiera (poza postanowieniami ogólnymi odnoszącymi się do wszystkich kontraktów), umowa outsourcingu jest tzw. umową nienazwaną, stanowiącą najczęściej kombinację postanowień umowy zlecenia i umowy o dzieło, a noszącą nazwę umowy o współpracę lub o obsługę.

W związku z tym, że przepisy ustawy o rachunkowości dopuszczają możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotom zewnętrznym, nie ma przeszkód, aby specjaliści z Balance Sheet zajęli się księgowością Państwa przedsiębiorstwa. Outsourcowanie księgowości pozwoli na skoncentrowanie działań oraz procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowej działalności. Możliwości w tym zakresie przybliży Państwu pełna oferta usług księgowych biura rachunkowego Balance Sheet dla Legionowa i okolic.

Zalety powierzenia księgowości specjalistom z Balance Sheet

Zalety powierzenia księgowości specjalistom z Balance Sheet

Nawiązując do powyższych uwag, outsourcing księgowy polega na zleceniu zewnętrznemu podmiotowi prowadzenia kompleksowej obsługi księgowej. Jej nieodłącznym elementem jest obsługa podatkowa, zaś często towarzyszy jej także outsourcing kadrowo-płacowy.

Zintegrowanie tych wszystkich usług i powierzenie ich wykonywania Balance Sheet – czyli podmiotowi, którego główna działalność koncentruje się na prowadzeniu obsługi księgowo – prawnej i doradztwie w tych aspektach biznesowych, przynosi przedsiębiorstwu szereg korzyści. Oto niektóre z nich:

  • podniesienie efektywności procesów księgowych. Realizując powierzone nam zadania korzystamy ze sprawdzonych instrumentów oraz bazujemy na zdobytym doświadczeniu. Usprawniamy dzięki temu zarządzanie rachunkami przedsiębiorstwa i doradzamy w zakresie rachunkowości zarządczej. Rozwiązania księgowe oraz techniczno-organizacyjne w tym zakresie dobieramy w oparciu o specyfikę prowadzonej działalności, strukturę organizacyjną oraz indywidualne potrzeby naszych Klientów. Jesteśmy przygotowani na wszelkie księgowe wyzwania;
  • zapewnienie swobody w wykonywaniu działalności podstawowej. Naszymi działaniami dbamy o poboczne, aczkolwiek bardzo istotne, aspekty prowadzonej przez Państwa działalności głównej (tzw. core business). Wspomagamy Państwa kompleksowo – w tym w procesie decyzyjnym, dzięki czemu mogą Państwo skoncentrować siły i środki na specjalizacji przedsiębiorstwa. Zarząd nie musi się zatem angażować w kontrolę jakości i efektywności pracy księgowości. Dzięki temu, że cyklicznie sporządzamy i przekazujemy analizy i raporty, otrzymujecie Państwo regularnie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem informacje finansowe;
  • obniżenie kosztów prowadzenia księgowości. Prowadzenie księgowości wewnętrznej generuje szereg kosztów różnego rodzaju. Składają się na nie: koszty techniczne związane z wyposażeniem stanowisk pracy w dziale księgowości, a także koszty szkoleń z obsługi programów, abonamentów licencyjnych czy administrowania systemem; koszty logistyczne, do których należą przede wszystkim koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentacji księgowej oraz jej obiegiem; a także koszty personalne, czyli związane z czynnikiem ludzkim, w tym z ryzykiem popełnienia błędów. Dzięki outsourcingowi koszty obsługi księgowej stanowią stałą, zryczałtowaną wartość, co usprawnia sprawowanie kontroli wydatków oraz procedurę budżetowania. Poniesione wydatki można wliczyć ponadto w koszty prowadzenia działalności;
  • zarządzanie ryzykiem, przekazanie odpowiedzialności. Ryzyko błędnych lub nieterminowych działań księgowych spoczywa na podmiocie zewnętrznym. Przedsiębiorca zlecający obsługę księgową nie ponosi ani finansowych, ani prawno-karnych konsekwencji ewentualnych nieprawidłowych działań. Dodatkowo podmioty prowadzące w ramach swojej działalności księgi rachunkowe muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej od wykonywania czynności składających się na prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • interdyscyplinarność. Dzięki obecności w naszym zespole ekspertów z dziedziny rachunkowości, podatków oraz prawa gospodarczego i prawa pracy, jesteśmy w stanie spojrzeć na sytuację w Państwa przedsiębiorstwie z wielu perspektyw oraz w sposób całościowy, a także przewidzieć konsekwencje określonych decyzji na polu szerszym niż tylko księgowość.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy Państwu obsługę księgową i kadrowo-płacową na najwyższym poziomie. W połączeniu z ofertą obsługi prawnej przedsiębiorstw, jesteśmy w stanie zadbać o Państwa interesy w sposób kompleksowy, co przysłuży się sukcesowi Państwa działalności.