Skrót KPiR oznacza księgę przychodów i rozchodów, czyli popularne narzędzie stosowane w księgowości do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych. W ich skład wchodzą wszelkie przychody oraz wydatki takie jak zakupy towarów, wynagrodzenia, wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi i wszystkie inne koszty wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu wylicza się zobowiązania podatkowe.

Kto jest zobligowany do prowadzenia KPiR?

KPiR muszą prowadzić:

  • osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie są opodatkowane ryczałtem,
  • spółki – jawne, cywilne i partnerskie.

Przy tym należy pamiętać, że w razie osiągnięcia przez te podmioty w poprzednim roku obrotowym przychodu netto przekraczającego 2 000 000 euro, są one zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Prawo przewiduje również sytuacje, w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązkowego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dochodzi do tego ze względu na zaawansowany wiek i zły stan zdrowia osoby prowadzącej działalność lub rodzaj i rozmiar działalności gospodarczej. Aby uzyskać zwolnienie, podatnik musi złożyć wniosek we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym nie później niż 30 dni przed planowanym zwolnieniem.

Po co prowadzi się KPiR?

Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się wyłącznie do celów podatkowych. Na podstawie prowadzonej dokumentacji wylicza się należny podatek i rozlicza z urzędem skarbowym. KPiR nie musi być prowadzona osobiście przez właściciela firmy – można to zlecić np. biuru rachunkowemu lub księgowej.

Kiedy należy założyć księgę przychodów i rozchodów?

KPiR - narzędzia księgowegoW przypadku zakładania działalności gospodarczej KPiR należy założyć z dniem rozpoczęcia działalności, przy czym w terminie do 20 dni trzeba o tym fakcie poinformować urząd skarbowy. Jeśli firma już istnieje i dojdzie do zmiany formy opodatkowania, to księga przychodów i rozchodów powinna być założona 1 stycznia nowego roku podatkowego, a termin zgłoszenia do urzędu skarbowego upływa 20 stycznia.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny, a wpisy mają odzwierciedlać stan faktyczny. Należy ją przechowywać w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź w siedzibie biura rachunkowego, któremu zostało powierzone prowadzenie księgi. KPiR może być prowadzona zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Gdy KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe

Rzetelne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest żmudne i czasochłonne. Dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowych, które w sposób kompetentny i systematyczny zajmą się ewidencjonowaniem wpływów i wydatków na podstawie dostarczanych od zleceniodawcy dokumentów.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i poszukujący solidnego biura rachunkowego w okolicach Legionowa, mogą skorzystać z oferty prowadzenia KPiR w biurze Balance Sheet, dzięki czemu zyskają pewność prawidłowego ewidencjonowania wszystkich kosztów i przychodów swojej firmy oraz więcej czasu, który będą mogli poświęcić na jej rozwój.