Kim jest mały podatnik VAT

By wyjaśnić, kim jest mały podatnik VAT, należy sięgnąć do właściwej ustawy, z której dowiemy się, jak przepisy definiują ten podmiot oraz jakie prawa mu przysługują, a także jak wpływa to na funkcjonowanie firmy. Kwestie te są istotne, ponieważ wpływają na sprawy rachunkowe, a te należy zawsze mieć pod kontrolą, najlepiej profesjonalną.

Co mówi ustawa

To, kim jest mały podatnik VAT, wyjaśnia art. 2 ust. 25 Ustawy o VAT. Czytamy w niej, że jest to:

  • podatnik podatku od towarów i usług,
  • podmiot, w działalności którego wartość sprzedaży (włączając w to kwotę podatku) w poprzednim roku podatkowym nie była wyższa niż kwota 1.200.000 euro po przeliczeniu na polskie złote,
  • podmiot prowadzący działalność maklerską, zarządzającą funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami alternatywnymi lub będący zleceniobiorcą, agentem lub inną osobą, która świadczy usługi o podobnym charakterze (z wyłączeniem komisów) uzyskujący w poprzednim roku podatkowym kwotę wynagrodzenia za wykonane usługi (łącznie z kwotą podatku) lub prowizję do kwoty 45.000 euro wyrażonej w złotych polskich.

W praktyce oznacza to, że określenie tego, kim jest mały podatnik VAT, ma charakter limitacyjny. Ponieważ limity ujęte są w euro, ich wysokość jest zmienna, uzależniona od kursu tej waluty notowanego przez NBP co roku w dniu 1 października.

Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, zestawiając dane z roku poprzedniego z tegorocznymi. Dodajmy, że przy przeliczeniach przyjmuje się zaokrąglenie do 1.000 zł.

Przywileje małego podatnika VAT

LIMIT 2019 LIMIT 2020

Przedsiębiorstwo 1 200 000 euro = 5.135.000 zł 1 200 000 euro = 5.248.000 zł
Przedsiębiorstwo maklerskie 45 000 euro = 193.000 zł 45 000 euro = 197.00 zł

Widać wyraźnie, że wzrost kursu euro powoduje podniesienie limitów, co decyduje o tym, że w jednym roku można być małym przedsiębiorcą, a w kolejnym – już nie.

Przywileje małego podatnika VAT

Status małego podatnika VAT daje pewne preferencje, na mocy których przepisy dopuszczają:

  • stosowanie w rozliczeniach metody kasowej – ta szczególna metoda rozliczania VAT oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, dotyczy jednak tylko sprzedaży na rzecz czynnych podatników VAT;
  • rozliczenia kwartalne – mogą z nich korzystać ci mali podatnicy VAT, którzy korzystają z metody kasowej; oznacza to, że deklarację VAT-7K należy złożyć w urzędzie skarbowym do 25. dnia miesiąca następującego po kolejnym kwartale.

Przywileje te obwarowane są wieloma warunkami. Trzeba śledzić zmiany w przepisach, by móc z nich korzystać w uprawniony sposób.
Księgowy wie, kim jest mały podatnik VAT

Ze względu na to, że status małego podatnika VAT jest płynny, warto korzystać z pomocy profesjonalistów, którzy znają aktualne normy prawne. Wiele firm z Legionowa powierza te kwestie biurom księgowym, by nie przeoczyć drobnych zmian, które mogą mieć poważne konsekwencje. Rolą biznesmena jest przede wszystkim prowadzenie firmy, a realnym usprawnieniem powierzenie specjalistom kwestii dotyczących księgowości.