Kim jest biegły rewident

By odpowiedzieć na pytanie: kim jest biegły rewident, należy wyjaśnić najpierw, że część prowadzących działalność gospodarczą podmiotów zobowiązana jest do przedstawiania do kontroli swoich sprawozdań finansowych. Kontroli tej, czyli rewizji finansowej, dokonuje właśnie biegły rewident. Czytając dalej dowiesz się, kto może tę funkcję sprawować i jakie ma w tym zakresie kompetencje.

Zawód zaufania publicznego

Wyjaśniając, kim jest biegły rewident, podkreślmy, że nie jest on księgowym, choć obaj zajmują się księgowością. Wymaga się od nich jednak innego rodzaju umiejętności, których potwierdzeniem są zdane egzaminy – różne dla obu tych zawodów. Rolą rewidenta jest – w dużym uproszczeniu – sprawdzenie tego, co zrobili księgowi, a często także doradzanie im, jakie działania w przyszłości przełożą się na największy zysk przedsiębiorstwa.

Ze względu na to, że kwestie dotyczące wykonywania zawodu biegłego rewidenta zostały uregulowane przepisami, zawód ten zalicza się do zawodów zaufania publicznego, co wiąże się z wpisaniem do ogólnodostępnego rejestru. Wymaga to jednak spełnienia szeregu warunków, do których zaliczamy:

  • pełną zdolność do czynności prawnych i możliwość korzystania z pełni praw publicznych, brak historii karnej w przeszłości;
  • ukończenie studiów wyższych w Polsce lub równorzędnych za granicą;
  • biegłe posługiwanie się w mowie i piśmie językiem polskim;
  • stosowną praktykę potwierdzoną przez Komisję Egzaminacyjną; obejmuje ona 1. rok praktyki w zakresie rachunkowości w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz minimum dwa lata aplikacji w zarejestrowanej w Unii firmie audytorskiej pod nadzorem biegłego rewidenta (w przypadku obcokrajowców: biegłego rewidenta, który jest zarejestrowany zgodnie z unijnym prawem);
  • trzy lata aplikacji w zarejestrowanej w Unii firmie zajmującej się audytami pod nadzorem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta, który jest zarejestrowany w unii;
  • przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej pozytywnych wyników egzaminów przewidzianych dla kandydatów na rewidentów oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego;
  • złożenie ślubowania przed Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub przed jej upoważnionym członkiem.

Co oczywiste, jeśli myślimy o tym, kim jest biegły rewident, nie możemy zapominać, że osoba ta cechuje się nieposzlakowaną opinią społeczną. Kwestię tę bardzo łatwo zweryfikować w niedużych społecznościach, jak choćby Legionowo, co w praktyce oznacza, że nie ma miejsca na żadne rysy na zawodowym wizerunku.

Co rewiduje biegły rewident

Jak zostało już wspomniane, biegły rewident bada kwestie finansowe w pewnej grupie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Grupę tę wyodrębnia art. 64 ust. 1 zawarty w Ustawie o rachunkowości, który wskazuje, że weryfikacji podlegają:

  • roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe – w przypadku grup kapitałowych;
  • roczne sprawozdania finansowe podmiotów, które kontynuują działalność – są to: 1) spółki akcyjne, 2) podmioty, które w roku obrotowym poprzedzającym rewizję, spełniały minimum dwa z trzech warunków: średniorocznie zatrudniały nie mniej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty lub na koniec roku obrotowego suma aktywów bilansu wynosiła minimum 2 500 000 euro (co w przeliczeniu w 2020 roku wynosi 10 646 250 zł) lub kalkulacja operacji finansowych oraz przychodów netto pochodzących ze sprzedaży produktów i towarów sięgała minimum 5 000 000 euro (a więc w 2020 roku w przeliczeniu wynosiła 21 292 500 zł).

Stosując odpowiednie narzędzia analizy, biegły rewident ustala, czy dany podmiot rzetelnie przedstawia swoją sytuację finansową. Z punktu widzenia osoby, która kieruje tym podmiotem oraz organu zatwierdzającego jej sprawozdanie finansowe, istotne jest to, że może ona wybrać firmę audytorską. To ważne, ponieważ kompetentna współpraca między rewidentem i księgowym danego podmiotu, a więc sprawna wymiana informacji i dobra organizacja pracy w zakresie wymiany dokumentów sprawiają, że audyt przebiega szybko, sprawnie i nie zakłóca codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co rewiduje biegły rewident

Co jeszcze może biegły rewident

Mówiąc o tym, kim jest biegły rewident, nie można zakończyć na tym, że zajmuje się tylko weryfikacją sprawozdań finansowych. Jego kompetencje pozwalają także na prowadzeniu doradztwa podatkowego oraz inwestycyjnego, usług atestacyjnych, analizy due dilligence, czyli ocenianiu stanu majątkowego i finansowego danego podmiotu, a także na kompilowaniu danych dotyczących finansów.

Rewident zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze ślubowaniem, które złożył, co w praktyce oznacza, że w swoim życiu zawodowym musi przestrzegać tajemnicy zawodowej, zasad etyki oraz stale podnosić swoje kwalifikacje, aktualizować wiedzę.

Wiesz już, kim jest biegły rewident

Po lekturze tego artykułu zdajesz sobie sprawę z tego, kim jest biegły rewident, jakie są jego kompetencje i w jakim celu powstał ten wymagający skrupulatności zawód. Wiesz też, jako przedsiębiorca, że możesz wybrać rewidenta, z którym będziesz współpracował – to dobra opcja, by stworzyć udany zespół księgowego i rewidenta, którzy zadbają o finansowe bezpieczeństwo firmy.