Kiedy biuro księgowe korzysta ze zwolnienia z VAT i rejestracji obrotów kasą fiskalną?

Kwestia jednoznacznego stwierdzenia, czy danemu podmiotowi przysługuje zwolnienie z obowiązków podatkowych, wymaga interpretacji szeregu przepisów prawa i zaistniałych okoliczności. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, warto w tym zakresie skorzystać z usług fachowców z biura rachunkowego, co czego szczerze zachęcamy.

Wszystkich tych którzy mają wątpliwości podatkowe lub potrzebują obsługi księgowej i zamieszkują okolice Serocka zapraszamy do naszego biura albo kontaktu telefonicznego lub mailowego. Natomiast dla wszystkich tych, którzy problemy podatkowe wolą rozwiązywać samodzielnie, zamieszczamy poniżej garść informacji dotyczących problematycznej do niedawna kwestii zwolnienia z VAT i obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej podmiotów oferujących usługi księgowe.

Usługi księgowe a obowiązek VAT

Jak stanowi art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), sprzedaż dokonana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150.000,00 zł (obliczonej bez kwoty podatku), jest zwolniona od VAT, chyba, że zachodzą inne przesłanki wyłączające to zwolnienie opisane w art. 113 ustawy o VAT.

Zwolnienie to nie dotyczy jednak m.in. podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), o czym stanowi art. 13 pkt 2 lit. a) i b) tej ustawy. Wynika z tego, że usługi doradztwa, poza powyższymi wyjątkami, nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Problematyczna okazała się wobec tego kwestia, czy biura księgowe, które prowadzą na rzecz innych podmiotów księgi rachunkowe, podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, a także sporządzają w ich imieniu i na ich rzecz zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielają im pomocy w tych zakresach, mogą z powyższego zwolnienia z VAT skorzystać. Jako, że wymienione powyżej czynności zostały uznane na gruncie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym za czynności doradztwa podatkowego, pojawiły się głosy, że są one czynnościami z zakresu doradztwa, a zatem nie przysługuje im zwolnienie z VAT, o którym była mowa wyżej. Przez pewien czas pogląd taki był prezentowany przez organy podatkowe.

Kalkulator jako narzędzie pracy księgowego specjalizującego się w doradztwie podatkowym

zwolnienia z VAT i kas fiskalnych

Wykonywanie czynności księgowych, które zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego, nie pozbawia prawa do zwolnienia z VAT i kas fiskalnych

Art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym zawiera katalog czynności, które zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego. Należą do nich czynności udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej, a także usługi reprezentacji przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Za czynności doradztwa podatkowego uznane zostały także czynności wykonywane co do zasady przez biura księgowe, a polegające na:

  • prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

oraz

  • sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

W związku z tym istotna okazała się odpowiedź na pytanie, czy biura księgowe, które świadczą wyłącznie usługi wymienione w ostatnich dwóch punktach i nie prowadzą pozostałych czynności uznanych za czynności doradztwa podatkowego, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, czy jednak fakt, że wykonują czynności wchodzące w zakres doradztwa podatkowe wyklucza je z kręgu podmiotów zwolnionych z VAT.

Odpowiedź na to pytanie ostatecznie rozstrzygnęła interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 r. oznaczona sygnaturą PT.3.8101.2.2015.AEW.16, w której treści jednoznacznie wskazano, że wykonywanie tych usług nie wyklucza z możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT. Minister Finansów dokonał wykładni spornych przepisów prawa, stwierdzając, że czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych są raczej czynnościami księgowymi, a nie doradczymi, natomiast czynności sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych w dużej mierze mają charakter techniczny, a nie prawny. Nie są zatem czynnościami ani z zakresu usług prawnych ani usług doradztwa. Nie ma tu znaczenia także fakt, że zostały one uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym. Doradztwo podatkowe jest jednym z wielu rodzajów doradztwa, a ustawa o VAT posługuje się ogólnym sformułowaniem usług doradczych, nie odwołując się wprost do innych aktów prawnych, w tym ustawy o doradztwie podatkowym. Pojęcie usług doradztwa należy zatem interpretować biorąc pod uwagę jego wykładnię językową oraz rozumienie potoczne.

Podsumowując – jeśli podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie jednocześnie świadczył usług doradczych lub prawnych – takich jak wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o doradztwie podatkowym, nie znajduje względem niego zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a) lub b) ustawy o VAT. Podmiot taki będzie mógł więc skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Usługi księgowe a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży kasą fiskalną

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Istnieje jednak możliwość uzyskania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2016 r. z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zasady jego udzielania oraz grupy podatników, którym przysługuje, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Treść § 4 pkt 2 lit. g) i h) tego rozporządzenia wskazuje jednak, że zwolnienia tego nie stosuje się wobec podmiotów świadczących usługi prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych) i usługi doradztwa podatkowego. Na gruncie tego przepisu powstał zatem problem analogiczny do opisanego powyżej.

W związku ze wspomnianą już interpretacją ogólną Ministra Finansów, pojecie usług doradztwa podatkowego należy rozumieć w taki sam sposób, jaki został przyjęty na potrzeby interpretacji przepisów ustawy o VAT. Jeśli zatem biuro księgowe świadczy jedynie usługi z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej i nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego lub usług prawniczych, przysługuje mu zwolnienie z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.

Podsumowując – prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz wypełnianie deklaracji podatkowych nie jest ani doradztwem, wyłączającym zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, ani doradztwem podatkowym o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wykluczającym zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej.