Formy rozliczeń firm z urzędem skarbowym

Formy rozliczeń firm z urzędem skarbowym dobierane są zawsze pod względem charakterystyki prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jak najkorzystniej odprowadzać podatki – wyjaśniamy w dalszych częściach artykułu.

Odprowadzanie podatku dochodowego na ogólnych zasadach

Do rozliczeń z fiskusem zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, których działalność przynosi dochody – niezależnie od wysokości tych dochodów. Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza w tym przypadku wyliczenie dochodu poprzez odjęcie kosztów jego uzyskania od ogólnie osiągniętego przychodu.

Podstawą odprowadzania podatku dochodowego w tym trybie jest ewidencjonowanie uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Dostępne w tym wypadku formy rozliczeń firm z urzędem skarbowym to:

  • księgi rachunkowe – pełna księgowość, wiążąca się z ewidencjonowaniem wszelkich operacji, należności i zobowiązań to opcja przeznaczona tak dla osób fizycznych, jak i spółek osób fizycznych, spółek SA i spółek z o.o., czyli kapitałowych, pod warunkiem, że dochód z działalności, która prowadzą jest wyższy niż 800 000 euro;
  • księga przychodów i rozchodów (KPiR) – pozwala podatnikowi zdecydować, czy wybierze opodatkowanie według skali podatkowej progresywnej ( a więc 19%, 30% lub 40%), czy zdecyduje się na stawkę liniową, czyli 19%.

Przejdźmy teraz do kolejnej, już wspomnianej formy opodatkowania.

Podatek liniowy w księgach podatkowych

Ten sposób odprowadzania podatku dochodowego przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą samodzielną działalność lub w postaci spółek (cywilnych, partnerskich, jawnych, komandytowych) albo prowadzą specjalne działy produkcji rolnej, w wyniku czego nie osiągają przychodu wyższego niż 800 000 euro. Liniowość podatku oznacza, że stawka podatkowa jest niezmienna i – bez względu na dochód obliczany na zasadach ogólnych – wynosi 19%. Opcja ta jest korzystna dla podatników wykonujących usługi na rzecz obecnych lub byłych pracodawców, jeśli odpowiadają one czynnościom, które wykonują lub wykonywali w ramach stosunku pracy w danym roku podatkowym.

Do ustalenia podstawy opodatkowania wykorzystuje się tu księgi podatkowe, które niekiedy wymagają uzupełnienia dodatkową ewidencją obejmującą przebieg pojazdów, wyposażenie czy wartości niematerialne i prawne albo środki trwałe. Rozliczenia podatku dochodowego dokonuje się na formularzu PIT-36L. Warto pamiętać o tym, że nie daje ono możliwości korzystania z ulg podatkowych ani rozliczania się ze współmałżonkiem.

Podatek liniowy w księgach podatkowych

Dwie formy zryczałtowane

Kolejną formą rozliczeń firm z urzędem skarbowym, z której chętnie korzystają również nasi Klienci Balance Sheet z Legionowa, są dwie zryczałtowane formy opodatkowania.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – chociaż w praktyce jest to prosta forma rozliczeń, należy zastrzec, że nie mogą z niej korzystać osoby zatrudnione wcześniej na podstawie umowy o pracę, które zakładają firmę (czyli własną działalność) w celu kontynuowania działalności na rzecz byłego pracodawcy. Do obliczenia ryczałtu stosuje się stawki procentowe właściwe dla określonego przychodu (3%, 5,5%, 8,5%, 17,5%, 20%). Wysokość podatku ustala się na natomiast na podstawie zapisów zawierających ewidencję przychodów.
  • Karta podatkowa – sprawdzi się w przypadku niedużych zakładów usługowych, handlowych, wytwórczych, osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub działalność będącą spółką cywilną. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT 16.

Należy podkreślić, że ryczałtowy system rozliczenia wymagają od podatnika, by przez określony czas przechowywał dowody zakupów – w postaci rachunków, faktur czy paragonów – wszystkich towarów.

Formę rozliczeń firm z urzędem skarbowym wybierz rozsądnie

Prowadzenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z koniecznością odprowadzania podatków. Ustawodawca przewidział różne formy rozliczeń firm z urzędem skarbowym, dlatego warto wybrać tę, która najbardziej odpowiada profilowi prowadzonej działalności, a w przypadku niepewności skonsultować się z biurem księgowym.