Czym jest faktura wewnątrzwspólnotowa?

Czym jest faktura wewnątrzwspólnotowa – to pytanie zadają sobie przedsiębiorcy, którzy współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Ci, którzy sprzedają lub kupują towary pochodzące z krojów Unii Europejskiej, powinni zwracać uwagę na odpowiednie dokumentowanie tych transakcji właśnie w postaci wewnątrzwspólnotowych faktur.

Transakcje między państwami unijnymi

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) obejmuje te transakcje, które spełniają następujące warunki:

  • sprzedawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT UE, co oznacza, że zgłosił w urzędzie skarbowym chęć realizowania WDT i posługuje się numerem NIP, który posiada prefiks PL;
  • nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej właściwego dla potrzeb WDT w kraju członkowskim innym niż terytorium jego kraju, zatem posiada numer VAT EU spoza Polski;
  • podatnik może udokumentować, że nabyte przedmioty pochodzą z terytorium kraju należącego do Wspólnoty i zostały przywiezione do innego kraju, który również do niej należy.

Kiedy te warunki są spełnione, dostawa opodatkowywana jest według stawki VAT 0%. Jakich formalności należy dopilnować, by skorzystać z tego preferencyjnego opodatkowania?

Dokumentowanie WDT

Dokumentowanie WDT

Do dokumentacji, która może potwierdzić, że dane towary zostały wywiezione z kraju należącego do Unii i trafiły do innego kraju unijnego, należą:

  • specyfikacja ładunku, na podstawie której możliwe jest określenie jego pochodzenia, rodzajów, właściwości, parametrów;
  • dokumenty przewozowe – głównie listy przewozowe CIM, CMR – przekazane przez spedytora (przewoźnika), który odpowiadał za wywóz towarów z kraju;
  • musi z nich wynikać, że towar trafił na terytorium innego kraju unijnego, będącego miejscem przeznaczenia.

W praktyce nie są potrzebne wszystkie dokumenty, ale jeden, w którym zawarta będzie wyraźna informacja, że zakupiony towar faktycznie został dostarczony.

Często bywa tak – jak pokazują doświadczenia wielu firm z Legionowa, które prowadzą zagraniczne interesy – że posiadane przez nabywcę dokumenty nie są wystarczającym potwierdzeniem tego, że dostawa rzeczywiście miała miejsce. W takiej sytuacji – bez stosownego potwierdzenia – dostawa zostanie potraktowana jako krajowa i opodatkowana we właściwy temu sposób. Dlatego należy zadbać, by kontrahent wystawił odpowiednią fakturę – ten jeden dokument będzie wystarczającym potwierdzeniem.

Czym jest faktura wewnątrzwspólnotowa z rachunkowego punktu widzenia

Faktura w WDT jest dokumentem niezbędnym, który potwierdza przeprowadzenie transakcji. Faktura WDT różni się od tradycyjnych faktur. Oprócz elementów, które musi zawierać zwyczajna faktura, wersja WDT zawiera dodatkowe informacje. Chodzi przede wszystkim o:

  • numer VAT UE podatnika, który sprzedaje towar,
  • numer identyfikacyjny odbiorcy towaru.

Jeśli faktura wystawiana jest w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na walutę polską zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dostawę lub sprzedaż.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury przez sprzedawcę, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar. W przypadku, gdy WDT jest wykonywana ciągle przez okres trwający dłużej niż miesiąc, wówczas uznaje się jej dokonanie z upływem każdego miesiąca, aż do momentu zakończenia dostaw. Warto zaznaczyć, że obowiązek podatkowy nie powstaje, gdy podatnik otrzyma przedpłatę zanim towary zostaną dostarczone w całości.