Księgi rachunkowe

Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe to określony przepisami zespół dokumentów, zawierający komplet informacji o zdarzeniach gospodarczych w określonym podmiocie. Poza ustaleniem podstawy opodatkowania zawarte w nich dane pozwalają również na wieloaspektową analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub organizacji.

Księgi rachunkowe z Balance Sheet

Zadanie dla profesjonalistów

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Pełna księgowość wymaga zatem zaawansowanej znajomości zarówno prawa podatkowego, jak i bilansowego. Pominięcie nawet najmniejszej operacji stanowi uchybienie, które niesie ryzyko dla rzetelności obowiązków sprawozdawczych związanych z tą formą ewidencji. Dlatego też niezwykle istotne jest nawiązanie współpracy z profesjonalnym i doświadczonym biurem księgowym. W miastach takich jak Legionowo można znaleźć wielu specjalistów, którzy przejmą te obowiązki i wywiążą się z nich w profesjonalny sposób.

Kto powinien prowadzić księgi rachunkowe?

Obowiązek wyboru pełnej księgowości obejmuje szeroki katalog podmiotów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Ich wyliczenie zawarte w art. 2 ust. 1 wspomnianej ustawy o jest bardzo obszerne, jednak skupiając się na najpopularniejszych formach prawnych działalności gospodarczej, można określić, iż zobligowane zostały do tego przede wszystkim:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Ustawodawca przewidział również, że mniejsze firmy mogą dobrowolnie zdecydować się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, rezygnując tym samym z księgowości uproszczonej, na przykład KPiR.

Należy pamiętać, że jeśli w danej organizacji pojawiają się wątpliwości co do sposobu, w jaki powinna być prowadzona ewidencja, to warto skonsultować się w tej sprawie profesjonalnym księgowym lub doradcą podatkowym. Przedsiębiorców z Legionowa i innych miast zapraszamy do skorzystania z oferty biura Balance Sheet.

prowadzenie KPiR

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej. Składają się z pięciu elementów, mianowicie z:

 • dziennika dokumentów;
 • księgi głównej oraz pomocniczych;
 • zestawienia obrotów i sald;
 • wykazu składników aktywów i pasywów, czyli inwentarza.

Ich prowadzenie jest możliwe zarówno w postaci papierowej, jak i przy użyciu komputera. Ze względu na znaczną ilość oraz poziom skomplikowania zapisów, pierwsza z tych form jest już rzadko spotykana, druga wymaga natomiast utrzymania specjalistycznego oprogramowania oraz skutecznego zabezpieczenia danych. Jest to więc kolejny powód, dla którego przedsiębiorcy powinni polegać w tym zakresie na profesjonalistach.

Kompleksowa pomoc

Prowadzenie pełnej księgowości przez specjalistów obejmuje przede wszystkim:

 • opracowanie polityki księgowości przedsiębiorstwa – w tym systemu obiegu dokumentów;
 • opracowanie planu kont;
 • prowadzenie ewidencji w księgach głównych i pomocniczych na podstawie dowodów księgowych dostarczonych do biura rachunkowego;
 • ewidencje środków trwałych oraz wyposażenia, a także wartości niematerialnych i prawnych;
 • wykonywanie rejestrów VAT;
 • sporządzanie i składanie zeznań podatkowych, rozliczenia z US i ZUS;
 • przygotowanie bilansu;
 • opracowywanie sprawozdań i raportów finansowych na życzenie Klienta;
 • obsługę pracowników i rozliczenia właścicieli.

Tymi zadaniami od lat zajmuje się kadra pracownicza biura Balance Sheet. Aby nawiązać współpracę, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub odwiedzić naszą siedzibę ulokowaną w pobliżu Legionowa.