Amortyzacja gruntów

Amortyzacja gruntów to zagadnienie interesujące wszystkich tych przedsiębiorców, którzy nabywają taką własność, by prowadzić działalność. Należy jednak pamiętać o tym, że grunty zaliczane są do środków trwałych, a co za tym idzie – wymagają stosownego rozliczenia w podatku dochodowym. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.

W świetle ustaw

Grunty oraz trwale z nimi związane budynki – jak stanowi kodeks cywilny – są nieruchomościami. Jednak w ustawie o podatku dochodowym nie znajdziemy tego pojęcia. W ustawie tej grunty i budynki zaliczane są do odrębnych środków trwałych, które wymagają ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Powinno się to stać w miesiącu, w którym przekazuje się grunty do użytkowania. W praktyce przyjmuje się, że jest to moment, w którym składnik ten jest zdolny do użytku zgodnie z potrzebami wynikającymi z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Na ogół jest to chwila podpisania aktu notarialnego, ponieważ wówczas własność gruntu przechodzi na nabywcę.

Kwestia czasu

Kiedy mamy do czynienia z gruntem, który będzie użytkowany dłużej niż przez rok, staje się on – w myśl polskiego prawa – środkiem trwałym. Ma to miejsce, kiedy grunt został:

  • nabyty po to, by prowadzić na nim działalność gospodarczą,
  • przeznaczony pod dzierżawę, najem lub w leasing, a wiec osoby trzecie będą na nim prowadziły działalność.

Weryfikacja podatkowa

Co do zasady, składniki zaliczane do kategorii środków trwałych obciążane są kosztami podatkowymi, a więc mają do nich zastosowanie odpisy amortyzacyjne. Jednak zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, amortyzacja gruntów nie jest możliwa. Z tego powodu późniejsze – niż opisane we wcześniejszym paragrafie – zewidencjonowanie gruntów jako środka trwałego pociągnie za sobą skutki podatkowe. Biorąc pod uwagę kwestie optymalizacji podatkowej, najkorzystniejsze jest jak najwcześniejsze ujęcie gruntów w ewidencji. Pozwala to na uniknięcie nieprawidłowości podatkowych.

Weryfikacja podatkowa

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje amortyzacji gruntów, ponieważ nie tracą one na wartości. Często dzieje się odwrotnie – z czasem ich wartość rynkowa wzrasta. W takiej sytuacji przepisy przewidują aktualizowanie wartości środków trwałych.

Z punktu widzenia właścicieli gruntów, ważne jest także to, że wydatki, które ponieśli oni na zakup, nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z datą nabycia. Kosztem staną się one dopiero w momencie, kiedy dojdzie do ich odpłatnego zbycia.

Amortyzacja gruntów w praktyce

W czasie prowadzenia działalności wielu przedsiębiorców z Legionowa i innych miast wykorzystuje grunty. Zależnie od przeznaczenia kwalifikowane one mogą być jako środki trwałe lub inwestycje. Mogą być wykorzystywane na podstawie prawa własności, leasingu, najmu czy użytkowania wieczystego. Niezależnie od tego, przepisy nie dopuszczają amortyzacji gruntów. Trzeba jednak naznaczyć, że istniej tu pewien wyjątek – są to grunty, na których wydobywane są kopaliny metodą odkrywkową. Dodatkowych informacji dotyczących amortyzacji gruntów udziela biuro rachunkowe Balance Sheet.